Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Regulamin

Załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora UW z dnia 9 kwietnia 2002 r.

Regulamin Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Warszawskiego


1. Postanowienia ogólne
2. Kierownik artystyczny
3. Walne Zebranie
4. Zarząd
5. Komisja Rewizyjna chórzystów
6. Pracownik administracyjny
7. Chórzyści
8. Finanse
9. Postanowienia końcowe


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego (zwany dalej Chórem) jest wokalnym zespołem muzycznym o statusie amatorskim, działającym jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

§ 2

1. Pod względem administracyjnym oraz w dziedzinie obsługi artystycznej imprez UW Chór podlega bezpośrednio Rektorowi.

2. W zakresie pozostałej działalności artystycznej i polityki repertuarowej Chór jest niezależny.

§ 3

1. Celem działalności Chóru jest:

1) rozwijanie kultury muzycznej studentów UW;
2) reprezentowanie i promowanie UW na polu działalności kulturalnej.

2. Powyższe cele Chór osiąga w szczególności poprzez:

1) udział w uroczystościach i innych imprezach UW;
2) udział w konkursach, festiwalach i przeglądach chórów;
3) koncertowanie w kraju i za granicą.

§ 4

Organami Chóru są:

1. Kierownik artystyczny.
2. Walne Zebranie.
3. Zarząd.
4. Komisja Rewizyjna.

Rozdział 2
Kierownik artystyczny

§ 5

1. Kierownika artystycznego (zwanego dalej Kierownikiem) zatrudnia Rektor w oparciu o umowę o pracę na czas określony (kontrakt). Kandydatów wyłania się w drodze konkursu.

2. Konkurs na kierownika artystycznego ogłasza Rektor. Warunki i tryb konkursu Rektor
określa po zasięgnięciu opinii Zarządu.

3. Kierownikiem może zostać tylko osoba o kwalifikacjach muzycznych umożliwiających prowadzenie chóru na wysokim poziomie artystycznym.

4. Stanowiska Kierownika nie można łączyć ze stanowiskami w innych organach Chóru.

§ 6

1. Kierownik jest dyrygentem Chóru odpowiedzialnym za jego stały rozwój artystyczny.

2. Na wniosek Kierownika Uniwersytet Warszawski zatrudnia instruktorów. Powyższy wniosek Kierownik składa po zasięgnięciu opinii Zarządu.

3. Kierownik określa zakres obowiązków instruktorów.

4. Kierownik po zasięgnięciu opinii Zarządu może w szczególnych przypadkach powierzyć obowiązki dyrygenta Chóru innej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje muzyczne.

§ 7

1. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące działalności Chóru niezastrzeżone dla innych organów Chóru i w tym zakresie reprezentuje go na zewnątrz

2. Do kompetencji Kierownika należy w szczególności podejmowanie decyzji w sprawie:

1) kształtowania repertuaru Chóru;
2) harmonogramu prób i obozów szkoleniowych;
3) udziału w konkursach, festiwalach i przeglądach chórów;
4) innych koncertów krajowych i zagranicznych Chóru;
5) kwalifikowania chórzystów na obozy i koncerty;
6) przyjmowania nowych chórzystów.

3. W sprawach wymienionych w ust. 2, Kierownik podejmuje decyzje w porozumieniu z Zarządem.

§ 8

1. Kierownik ma obowiązek informowania Zarządu o planach artystycznych Chóru z wyprzedzeniem pozwalającym Zarządowi na zapewnienie ich organizacyjno-finansowej realizacji.

2. Kierownik ma obowiązek w porozumieniu z Zarządem regularnie przedstawiać Rektorowi plany działalności Chóru i informować go o sposobie ich realizacji.

§ 9

Dla realizacji celów Chóru, określonych w § 3, Kierownik w porozumieniu z Zarządem może wyodrębnić z Chóru mniejsze zespoły wokalne. § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Kierownik lub osoba, o której mowa § 6 ust.4, ma prawo podjęcia decyzji w sprawie usunięcia chórzysty z próby lub koncertu.

Rozdział 3
Walne Zebranie

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, nie później niż dwa miesiące po rozpoczęciu roku akademickiego. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać zwyczajne Walne Zebranie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wyżej wskazanym.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby chórzystów. Pisemny wniosek chórzystów powinien zawierać proponowany porządek obrad.

3. Ogłoszenia pierwszego i drugiego terminu nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby chórzystów dokonuje Komisja Rewizyjna na najbliższej próbie od wpłynięcia wniosku. Komisja Rewizyjna ustala datę pierwszego terminu nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie wcześniej niż tydzień i nie później niż dwa tygodnie od ogłoszenia wpłynięcia wniosku.

4. W pozostałych wypadkach data pierwszego terminu Walnego Zebrania musi być ogłoszona przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

5. Walne Zebranie nie może się odbyć podczas sesji egzaminacyjnej, przerw międzysemestralnych oraz dni ustawowo wolnych od pracy albo zarządzonych jako wolne przez Rektora.

§ 12

1. Walne Zebranie w terminie pierwszym jest ważne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby chórzystów.

2. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez ograniczenia wskazanego w poprzednim ustępie

§ 13

Uchwały Walnego Zebrania, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 14

Organ zwołujący Walne Zebranie przeprowadza wybór przewodniczącego Zebrania. W celu przeprowadzenia głosowania Walne Zebranie powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną.

§ 15

Walne Zebranie w szczególności:

1. wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;

2. wybiera Komisję Rewizyjną;

3. zatwierdza sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu;

4. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu;

6. określa na wniosek Zarządu wysokość i sposób opłacania składki członkowskiej.

Rozdział 4
Zarząd

§ 16

1 Zarząd składa się z Prezesa oraz czterech członków Zarządu, którzy wyłaniają spośród swego grona Wiceprezesa.

2 Kadencja Zarządu trwa jeden rok

3. Mandat Prezesa i członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu i podejmującego uchwałę w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 17

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie według następującej procedury:

1) każdy uczestnik Walnego Zebrania może przedstawić kandydatów na stanowisko Prezesa i członków Zarządu;
2) głosowanie odbywa się w dwóch etapach: pierwszym - na Prezesa, drugim - na członków Zarządu.

2. Walne Zebranie dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w głosowaniach tajnych.

3. W przypadku nie dokonania wyboru wszystkich członków Zarządu, procedurę opisaną w ust. l odpowiednio powtarza się.

§ 18

1. Prezes może być odwołany w wyniku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Komisji Rewizyjnej;
2) uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby chórzystów.

2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w wyniku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Komisji Rewizyjnej;
2) uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby chórzystów.

§ 19

Na czas sprawowania funkcji Prezes zatrudniany jest przez UW w oparciu o umowę o pracę

§ 20

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes

2. Prezes określa obowiązki i kompetencje członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu są jawne

4. Decyzje Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.

§ 21

Zarząd kieruje działalnością organizacyjną Chóru i w tym zakresie reprezentuje Chór na zewnątrz

§ 22

Do obowiązków Zarządu należy:

1) przygotowanie organizacyjne prób, obozów, koncertów, wyjazdów i innych imprez Chóru;
2) przygotowanie organizacyjne przyjęć zespołów goszczonych na zaproszenie Chóru;
3) nawiązywanie i utrzymywanie w porozumieniu z Kierownikiem kontaktów z krajowymi i zagranicznymi zespołami muzycznymi o podobnym charakterze;
4) nawiązywanie i utrzymywanie w porozumieniu z Kierownikiem kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami muzycznymi i kulturalnymi;
5) troska o zapewnienie odpowiednich środków finansowych na działalność Chóru oraz prawidłowe ich wydatkowanie;
6) corocznie przedstawianie Rektorowi i Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności.
7) stałe informowanie chórzystów o swoich działaniach i planach związanych z bieżącą i przyszłą działalnością Chóru;
8) przygotowywanie preliminarza wydatków Chóru odpowiednio do § 8 ust. 1;
9) prowadzenie ewidencji obecności chórzystów na próbach, obozach i koncertach;
10) systematyczne organizowanie w porozumieniu z Kierownikiem rekrutacji nowych chórzystów;
11) podejmowanie - po zasięgnięciu opinii Kierownika - decyzji o skreśleniu z listy chórzystów;
12) pielęgnowanie tradycji Chóru.

§ 23

1. Prezes i członkowie Zarządu mają prawo do uczestniczenia w obozach i wyjazdach Chóru bez względu na wynik postępowania kwalifikacyjnego.

2. Prezes i członkowie Zarządu są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Rozdział 5
Komisja Rewizyjna chórzystów

§ 24

Organem kontroli wewnętrznej Chóru jest Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez chórzystów Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok i upływa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania podejmującego uchwałę w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

3 Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Prezes ani członek Zarządu

4. Wszelkie decyzje podejmowane są przez Komisję Rewizyjną większością głosów.

5. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji na ręce pozostałych członków, Komisja uzupełnia swój skład o osobę, która otrzymała w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.

§ 26
Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje działalność Zarządu;
2) opiniuje sprawozdanie finansowe Zarządu i stawia wniosek w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
3) zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w trybie § 11 i w przypadku złożenia rezygnacji przez Prezesa;
4) rozpatruje odwołania chórzystów od decyzji Zarządu skreślającej z listy chórzystów.

§ 27

W związku z § 26 pkt 1-2 Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Chóru.

Rozdział 6
Pracownik administracyjny

§ 28


1. Na wniosek Prezesa Zarządu w porozumieniu z Kierownikiem UW zatrudnia pracownika administracyjnego Chóru w oparciu o umowę o pracę.

2. Do obowiązków pracownika administracyjnego należy obsługa bieżącej działalności Chóru w zakresie uzgodnionym z Prezesem i Kierownikiem, w tym wykonywanie poleceń wynikających z ich kompetencji.

Rozdział 7
Chórzyści

§ 29

1. Chórzystami mogą zostać studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego oraz w wyjątkowych przypadkach - studenci innych uczelni.

2. Chórzystą może zostać tylko taka osoba, która ukończyła 18 rok życia i przeszła postępowanie kwalifikacyjne oraz zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 30

Chórzysta ma prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu, włącznie z prawem głosowania i kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) brać udział w próbach oraz podlegać kwalifikacji do obozów i koncertów
3) do urlopu nie dłuższego niż rok.

§ 31

Chórzysta ma obowiązek:

1) uczestniczyć w próbach i aktywnie podczas nich pracować;
2) brać udział w koncertach, do których został zakwalifikowany;
3) wykonywać polecenia osób prowadzących próby i koncerty
4) wykonywać polecenia organizacyjne Zarządu podczas wszystkich imprez Chóru
5) systematycznie opłacać składki członkowskie
6) dbać o dobre imię Chóru UW.

§ 32

1. Skreślenie z listy chórzystów może nastąpić:

1) na pisemną prośbę chórzysty;
2) w przypadku niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 31;
3) w konsekwencji nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż miesiąc;

2. Chórzysta ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej w terminie miesiąca od dnia powiadomienia o skreśleniu.

Rozdział 8
Finanse

§ 33

W dziedzinie gospodarki finansowej Chór podlega Rektorowi.

§ 34

1. Na budżet Chóru składają się:

1) dotacja UW przyznawana przez Rektora (w ramach planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez Senat) w oparciu o sprawozdanie z działalności Chóru za poprzedni rok oraz preliminarz wydatków na rok kolejny;
2) środki własne chórzystów przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością Chóru;
3) dotacje i darowizny celowe od jednostek samorządu terytorialnego, urzędów centralnych, fundacji oraz jednostek organizacyjnych UW i innych osób prawnych lub fizycznych;
4) dotacje i darowizny ogólne od osób prawnych lub fizycznych;
5) honoraria za działalność artystyczną (w tym tantiemy wykonawcze) oraz działalność organizacyjną (w tym tantiemy producenckie).

2. Środki wymienione w ust. l pkt. 3-5 są zwolnione z odpisu na działalność ogólną UW,

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 35

Zmian w Regulaminie Chóru dokonuje Rektor z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Kierownika i Zarządu, albo na wniosek Walnego Zebrania uchwalony większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby chórzystów.

§ 36

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa dnia 9 kwietnia 2002 r.

Galeria